Kela - קרנות פנסיה
קרנות פנסיהקרנות הפנסיה מתחלקות לשני סוגים: קרנות הפנסיה הותיקות וקרנות הפנסיה החדשות.
בקרנות הפנסיה הותיקות אנו מבחינים בין קרן פנסיה גירעונית לבין קרן פנסיה ותיקה מאוזנת.
קרנות גירעוניות כדוגמת : מבטחים מוסד, מקפת ותיקה, נתיב קרן פנסיה, קרן פועלי בנין... הולאמו ע"י האוצר ונמצאות תחת הסדר ניהול מיוחד.
קרנות ותיקות מאוזנות כגון : עתודות ותיקה, עמית ותיקה, תשורה ....
קרנות אלה נחסמו לכניסת עמיתים חדשים עד 3/1995 .
החל ב 10/2003 בוצעה רפורמה בקרנות הפנסיה הותיקות שעיקריה בין היתר :

 1. שינוי גיל פרישה: לגברים בהדרגה לגיל 67 במקום 65 , לנשים בהדרגה גיל 62 ובעתיד צפוי לגיל 64.
 2. שינוי שיעור הפרשות: מעסיק בהדרגה 7.5% והעובד 7%

קרנות הפנסיה חולקו בעבר לקרנות פנסיה יסוד, פתוחות להצטרפות עד 31/12/1994 (בהן אין כיסוי ביטוחי), וקרנות פנסיה מקיפה.
קרן הפנסיה מקיפה ותיקה כוללת:

 1. קצבת זקנה
  פנסיה חודשית לאחר 35 שנות ותק ועד 70% מן השכר הקובע בגיל פרישה.
  הפנסיה משקפת צבירה בד"כ של 2% זכויות פנסיה מהשכר הקובע לשנה.
 2. קצבת שארים
  חו"ח במקרה מוות תקבל בת הזוג של העמית פנסיה לכל החיים בשיעור של 40% מהשכר הקובע וכל אחד מהילדים זכאי לפנסיה בשיעור של 20% עד גיל 21 (לא יותר משני ילדים).
 3. קצבת נכות
  זוהי פנסיה חודשית לכל החיים במקרה של נכות. מתקבלת בהתאמה לפנסיה שהיה צפוי לקבל לו הגיע לגיל פרישה. נכות חלקית מזכה בפיצוי חלקי.
  קרנות הפנסיה החדשות (מקיפה)
  הוחל בשיווקן בתחילת 1995 נהנו מריבית מובטחת של 5.05% על 70% מהכסף ועל היתרה השתתפות ברווחי שוק ההון.


הכיסויים בקרנות החדשות:

 1. פנסיית זקנה
  קרנות הפנסיה החדשות אינן מבטיחות זכויות. החל בשנת 2004 גובה הפנסיה יהיה תלוי בצבירה ובתשואות שתתן הקרן. המקדם שיהיה נהוג בגיל הפרישה של העמית ישתנה עם העליה בתוחלת החיים ובכפוף לנוסחא של הקרן.
  חשוב לציין, כי הקרן יכולה לעדכן את מקדם הפנסיה הפנסיה כפי שבצעו הקרנות ב 2004.
  הדבר יכול להשפיע על הפנסיה שיקבלו העמיתים.
 2. פנסיית שארים
  קצבת השארים בקרנות החדשות הנה 60% לאלמן/ה מהפנסיה הצפויה לגיל פרישה, למשך כל חייהם. כל ילד יקבל 30% עד 3 ילדים עד גיל 21 אם משרתים בצבא ולא יותר מ 120% .
 3. פנסיית נכות
  זוהי פנסיה חודשית לכל החיים במקרה של נכות. מתקבלת בהתאמה לפנסיה שהיה צפוי לקבל לו הגיע לגיל פרישה. נכות חלקית מזכה בפיצוי חלקי.
  סכומים למשיכה בקרנות הפנסיה החדשות
  בעת משיכה לפני גיל פרישה סכום החיסכון בקרן נמוך בכדי לנסות למנוע מהעמית בקרן הפנסיה למשוך כספים מהקרן טרם הגיעו גיל פרישה.
  בצורה כללית ניתן לומר כי בערך 85% מהכספים מופנים לחסכון, ההפרש מופנה למימון פנסיית נכות, שארים ודמי ניהול של הקרן.
  במידה וימשוך כספים בטרם עת, יקבל העמית 0% ריבית בחמש השנים הראשונות, 1.5% ריבית עד חמש עשרה שנה ואח"כ ריבית בשיעור של 2%.