Kela
המעביד רוצה עובד מרוצה!
קלע ממקדת את פעילותה בניהול הסדרים פנסיונים; החיסכון הפנסיוני הינו החיסכון הפיננסי הגדול ביותר שיש לרוב העובדים במשק, לרוב אף יותר מהרכוש שצבר אדם בחייו - למשל בית ומכוניות.
קלע מנוהלת בגישה שירותית ייחודית, המעמידה את המבוטחים (העובדים) במרכז. הטיפול במבוטחים מונחה על ידי תפיסת מטרה ברורה ומוטמעת עמוק בתרבות העבודה בקלע: המעביד רוצה עובד מרוצה! על פי תפיסת מטרה זו, אנו מחוייבים לשביעות רצון המבוטחים מהתכנית הפנסיונית האישית שלהם. כתוצאה מכך, הופכת ההוצאה של המעביד מקנס לפרס!
מאמרים נבחרים